Tri
logoCKRBO

Onze visie op onderwijs

Onder onderwijs verstaan wij het systematisch over- of aanbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes. Het systematische aspect wordt zichtbaar door te werken met doelen, uit te gaan van beginsituaties en het evalueren of de doelen zijn bereikt. Vanuit de evaluatie kunnen dan eventueel weer nieuwe doelen worden bepaald. Dit vormt een cyclisch proces.

Voor ons vormt het bepalen van de beginsituatie een elementair onderdeel van dit cyclisch proces. Vanuit de beginsituatie kan worden bepaald of de wensen en behoeften van de verschillende participanten in het proces dicht bij elkaar liggen of juist heel ver weg. Er kan dan voor worden gekozen eerst te werken aan overbrugging van de verschillen in visies en behoeften i.p.v. direct met een programma te beginnen. Hiermee is de kans op succes c.q. het behalen van de doelen groter door eerste te focussen op weerstand.

Onze visie op leren

Over hoe mensen leren zijn verschillende theorie├źn bedacht en vele boeken geschreven. Sec gezien is leren in eerste instantie het maken van verbindingen tussen hersencellen. Na rijping zijn de onderdelen die moeten worden ontwikkeld klaar en kunnen door training steeds meer worden verbeterd tot het maximale wordt behaald. Het is bijv. onvoorstelbaar hoe snel de taalontwikkeling van kinderen verloopt gezien de complexiteit hiervan. Leren kan pas plaatsvinden als alle aspecten die erbij betrokken zijn er ook klaar voor zijn.

Onze visie op leren is dat het gaat om een gedragsverandering, waarbij kenmerkend is dat er een overgang is van niets naar iets, of van iets naar iets meer. Het proces van leren heeft bijv. opgeleverd dat je iets kan wat je daarvoor nog niet kon. Of je weet iets wat je niet wist, je bent je bewust geworden van wat nog in het onbewuste zat. Vaak is de wijze waarop je het hebt geleerd niet terug te halen. Leren is dus vaak een onbewust proces, maar ieder heeft hierbij wel een persoonlijke leerstijl. Dit is een manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten.

David Kolb (1939) onderscheidt als het gaat om leren vier leerstijlen. Je hebt mensen die leren door iets te doen of te ervaren, de doeners. Een ander leer door waar te nemen en te overdenken, de dromers. Weer een ander leert door te analyseren en te denken, de denkers. En de laatste categorie leert door actief te experimenteren, de beslissers. De leerstijlen worden door elkaar heen gehanteerd, maar ieder heeft een favoriete stijl. Bij het onderwijzen houden wij daarom rekening met al deze leerstijlen en zorgen dat er effectieve werkvormen aansluiten bij ieders favoriete leerstijl.